Algemene voorwaarden
  Brandweervoorwaarden:
 • De kramen/standplaatsen worden opgesteld in overleg met marktmeester, politie en brandweer.
 • Kramen, voorwerpen of stoffen mogen op generlei wijze de brandweer in het onmiddellijk gebruik van de brandkranen en brandputten in de openbare weg kunnen belemmeren.
 • Tussen de achterzijde van een standplaats en de achterliggende bebouwing dient een strook van tenminste 1 meter breed te worden vrij gehouden, terwijl, indien de straatbreedte dit toelaat, voor de kramen een rijbaan van tenminste 3 meter breed en 4,20 meter hoog beschikbaar dient te zijn. Indien deze rijbaan niet mogelijk is dienen er, in overleg met de brandweer, opstelplaatsen en vrije aanrijroutes voor de hulpverleningsdiensten op kaart aangegeven te worden. Standplaatshouders dienen ten allen tijden direct gehoor te geven aan aanwijzingen van de marktmeester teneinde aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.
 • Elektriciteitkabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand daarmede in aanraking kan komen, dan wel kan struikelen.
 • Eventueel te gebruiken drukhouders met vloeibaar gas dienen buiten bereik van onbevoegden en goed geventileerd te worden opgesteld.
 • Bij gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege gasflessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter.
 • Een brander dient door middel van een met deugdelijk slangklemmen bevestigde hogedrukslang aan de drukhouder te zijn aangesloten.
 • Nabij een bakinstallatie moeten een of meer onbrandbare deksels aanwezig zijn om de bakpannen bij het in brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken.
 • In een stand waarin gas en/of elektra wordt gebruikt dient een brandblusser met een inhoud van minimaal 5 kilogram gebruiksgereed beschikbaar te zijn.
 • Iedere gasinstallatie moet voldoen aan de meest recente eisen van veiligheid als beschreven in de NEN-voorwaarden.
 • Een gasfles moet voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk, alsmede van een geldig keuringscertificaat.
 • De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn.
 • Tussen gasfles en verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit een goedgekeurde GIVEG slang, conform de meest recente eisen van de brandweer.
 • De afstand tussen gasflessenopslag en een gebouw moet tenminste 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en dit gebouw en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten bestaat.
 • Indien de brandweer nadere regels aan het bestuur oplegt, zal de standplaatshouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.


 • Marktregels:
 • De aanwijzingen van de marktmeester of assistenten, functionarissen van de politie, de gemeentelijk toezichthouder en de brandweer dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
 • Een ieder dient in te schrijven voor de aangegeven datum op het inschrijfformulier. Na deze datum stelt het bestuur van VOF Speciale Markten de plaatsingslijst vast. Het bestuur behoudt ten allen tijden het recht de inschrijver geen plaats te verlenen. Indien de inschrijver een plaats krijgt toegewezen kan het bestuur deze nog herroepen in het geval van nalatigheid van de inschrijver met betrekking tot de betaling, dan wel in het geval van het niet naleven van de brandweer -en/of de marktregels, zoals in deze voorwaarden beschreven. Het recht op een plaats wordt verleend door middel van het toewijzingsformulier. Indien geen toewijzingsformulier is ontvangen bestaat geen recht op een plaats.
 • Betaling geschiedt door automatische incasso, welke 6 weken voor de marktdatum zal worden aangeboden. Indien een incasso niet mogelijk is zal het bestuur een rekening uitschrijven verhoogd met € 10,- administratiekosten, welke uiterlijk 3 weken voor de marktdatum moet zijn voldaan.
 • Elke standplaatshouder dient op tijd zijn/haar kraam/grondplaats te hebben ingericht, welke is aangegeven op het toewijzingsformulier. Opbreken/inpakken mag niet eerder dan na afloop van de aangegeven markttijden.
 • Elke standplaatshouder dient zijn/haar kraam/grondplaats na afloop van de markt schoon achter te laten en het aanwezige vuil mee naar huis te nemen.
 • De standplaatshouder kan gebruik maken van een huurkraam, welke het bestuur ter beschikking stelt via het inschrijfformulier. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de kramen is voor de gebruiker vanaf het moment van ingebruikname tot het moment van het verlaten van het marktterrein. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn, dat een kraam gevaar kan opleveren, is de standplaatshouder verplicht de kraam na het opbreken plat te leggen.
 • De standplaatshouder is verplicht in het bezit te zijn van een geldige W.A. verzekering.
 • Restitutie van gelden kan uitsluitend bij vroegtijdige opzegging, waarbij het navolgende geldt: bij opzegging 6 weken voor de marktdatum: 100% N ..6.3 weken voor dë marktdatum 50% 3-0 weken voor de marktdatum 0% Overige restituties gelden uitsluitend als coulance-betalingen, welke door het bestuur worden vastgesteld en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 • Indien op een markt elektriciteitsvoorzieningen zijn aangebracht mag een standplaatshouder hiervan gebruik maken, waarbij het bestuur iedere aansprakelijkheid uitsluit indien de voorzieningen niet naar behoren werken. De standplaatshouder die gebruik maakt van de voorzieningen is verplicht deugdelijk aansluitmateriaal te gebruiken. De organisatie heeft het recht de aansluiting af te keuren indien het vermoeden bestaat dat de aansluiting onvoldoende is. Het gebruik van elektriciteit (indien aanwezig) is gelimiteerd tot 750 watt per kraam of grondplaats van 4 meter.
 • Het bestuur beroept zich op overmacht indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat de markt niet op een veilige manier doorgang kan vinden. Daar deze omstandigheden eerst kort voor de geplande marktdag te constateren zijn en de kosten reeds gemaakt, zal geen restitutie van gelden plaatsvinden.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor een markt af te gelasten binnen 6 weken voor de geplande marktdag, in welk geval volledige restitutie van gelden zal plaatsvinden. De standplaatshouder kan geen andere rechten doen gelden dan de terugbetaling van deze gelden.
 • Het bestuur sluit iedere persoonlijke aansprakelijkheidsstelling uit. Aldus opgesteld te Middelburg, 3 februari 2004. Het bestuur van VOF Speciale Markten Zuid-West Nederland, p/a Molenwater 91, 4331SE te Middelburg, H.M.H.F. Smulders J.J. Schets
Sponsoren
 • Gemeente Vlissingen
 • fotografie Toon Poppe
 • Horeca Boulevard